Prowadzenie projektów

Usługa doradcza przeznaczona dla firm realizujących istotne cele biznesowe za pomocą projektów.

Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie prowadzone w celu dostarczenia unikalnego produktu lub usługi. Projekt ma osiągnąć zadany cel w założonym terminie i w ramach ustalonego budżetu. Większości projektów nie udaje się spełnić wszystkich trzech wymagań. Przekraczają budżet, kończą się później, nie realizują części celów. Największym niepowodzeniem projektu jest dostarczenie rezultatu, którego nikt już nie potrzebuje. Odpowiednie zarządzanie projektem znacząco zmniejsza ryzyko niepowodzenia, jednym ze sposobów jego zapewnienia jest skorzystanie z usług doświadczonego kierownika projektu. Oferujemy usługi w zakresie:

  • Prowadzenia projektów. Działamy w oparciu o standardy PMI. Oferujemy prowadzenie projektu jako usługę. Jesteśmy gotowi wspierać klienta we wdrożeniu opracowanych przez nas koncepcji systemów informatycznych prowadząc projekt w jego imieniu.
  • Zarządzania kryzysowego w projektach. Każdy projekt obarczony jest ryzykiem. W niektórych projektach zbyt wiele ryzyk materializuje się prowadząc do sytuacji kryzysowych. Rozwiązanie kryzysu na ogół wymaga myślenia i planowania poza schematami, które do niego doprowadziły. Dlatego wyjście z kryzysu projektu własnymi siłami może być trudne. Zewnętrzny konsultant wnosi doświadczenie i nową perspektywę, która pozwala na rozwiązanie powstałych problemów.
  • Zarządzania relacjami z wykonawcami. Wiele projektów realizowanych jest na podstawie kontraktu. Zdarza się, że wyniki projektu nie są zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego a wykonawca zasłania się kontraktem, twierdząc, że realizuje swoje zobowiązania. Zewnętrzny konsultant mający doświadczenie w prowadzeniu projektów i negocjacji kontraktów może pomóc zamawiającemu w realizacji jego oczekiwań.
  • Strategii zarządzania portfelem projektów. Zespół realizujący projekt jest w naturalny sposób skoncentrowany na celach swojego projektu. Firmy prowadzą wiele projektów, często mających różnych sponsorów w ramach organizacji. Wypracowanie strategii zarządzania portfelem projektów pozwala na świadome przydzielanie zasobów, dzięki któremu projekty mające największą wartość dla firmy będą traktowane priorytetowo. Zewnętrzny konsultant może pomóc we wdrożeniu takiej strategii.

Zasoby jakie można przeznaczyć na realizację projektów są ograniczone. Projekt jest znaczną inwestycją a jego rezultat ma duże znaczenie dla powodzenia firmy. Warto skorzystać z usług doradcy dla zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu.